Process simulation of co-firing torrefied biomass in a 220 MWe coal-fired power plant

Jun Li, Xiaolei Zhang, Halina Pawlak-Kruczek, Weihong Yang, Pawel Kruczek, Wlodzimierz Blasiak

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

41 Citations (Scopus)
219 Downloads (Pure)

Search results