Visual saliency modeling for river detection in high-resolution SAR imagery

Fei Gao, Fei Ma, Jun Wang, Jinping Sun, Erfu Yang, Huiyu Zhou

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

45 Citations (Scopus)
53 Downloads (Pure)

Search results